-->

♔♔...Phạm Thuý Nga,

♔♔...Nguyễn Trân,

♔♔...Nguyễn Trân,

♔♔.....Thái Băng Tâm,

♔♔...điều ước đêm Giáng Sinh