-->

♔♔... Mi chưa biết đá lông nheo ...Mắt còn in vết trong veo bầu trời