-->

♔♔... chị em chín họ mười đời. Hai đằng cùng có, chẳng rời nhau ra